Uppdrag

Romernas tillvaro i Sverige har under århundraden präglats av diskriminering och utanförskap. Övergrepp mot romer i form av fördrivning, tvångsförflyttning, näringsförbud, invandringsförbud tvångssterilisering och tvångsassimilering har förekommit.

Uppskattningsvis uppgår antalet romer i Sverige till cirka 50 000. Romers levnadsvillkor i dag är ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Diskriminering och utanförskap är fortfarande en verklighet för många romer, trots statliga och kommunala insatser sedan 1960-talet. 

Regeringen har beslutat om ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032”. Strategin har sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna,särskilt rätten till icke-diskriminering.    

Regeringen har avsatt 46 miljoner kronor under 2012–2015 för insatser som ska förbättra romers situation (budgetpropositionen 2012, prop. 2011/12:1). Målgruppen är framför allt de romer som är i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och som är utsatta för diskriminering.    

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.    

Strategin är baserad på förslag från Delegationen för romska frågor som verkade 2006–2010. Den innehåller mål och åtgärder inom sex områden:

 • utbildning
 • arbete
 • bostad
 • hälsa, social omsorg och trygghet
 • kultur och språk
 • civilsamhällets organisering    

Romsk delaktighet och romskt inflytande

För att lyckas med förändringarna krävs romsk delaktighet och romskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Romers kapacitet, erfarenheter, kunskap, initiativkraft samt vilja att vara med och ta ansvar ska tillvaratas i arbetet.    

Pilotverksamhet på kommunal nivå  

För att påskynda utvecklingen gör regeringen en särskild satsning med en pilotverksamhet i fem kommuner, där också landstingen kommer att involveras.  

De fem kommunerna som är utsedda är:

 • Luleå
 • Linköping
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Malmö 

Pilotkommunerna ska ta fram goda exempel på arbetssätt som kan spridas över landet. I pilotverksamheten ingår möjligheten till anställning och utbildning av brobyggare, att pröva användningen av hälsokommunikatörer och ökad kunskap om stöd till romska barn i skolan. Mer information om pilotkommunernas arbete finns under fliken Pilotkommuner.    

Nationella satsningar

Ett antal satsningar görs också på nationell nivå. De ska resultera i utbildningsmaterial, en fördjupad studie om romska kvinnors livssituation och hälsa samt utveckling och produktion av böcker och andra lärverktyg på samtliga varieteter av romani chib.    

Nationella myndigheter som ingår i satsningen är:

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för att följa och samordna pilotverksamheten och den nationella strategin. Vi ska regelbundet sammanställa en uppföljningsrapport till regeringen och uppmärksamma relevanta aktörer och intressenter på utvecklingen. Spridningsaktiviteter kommer att arrangeras. Dessa finns redovisade under fliken kalender.

Den 7 april 2016  lämnade Länsstyrelsen in den tredje årsrapporten för uppföljningen av strategin för romsk inkludering.

I årsrapporten listas en rad förslag för det fortsatta arbetet, bland annat föreslås att:

 • En tydligare lagstiftning införs, där kommuners, landstings och övriga myndigheters ansvar klargörs.
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får fortsatt statligt stöd att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att utveckla kvalitativa och systematiska samråd.
 • Regeringen utreder möjligheten att inrätta en institution med ansvar för frågor som rör antiziganism och romers rättigheter.
 • Skolverket får i uppdrag att genomföra ett förnyat kunskapslyft så att romer, såväl som andra lågutbildade grupper, får stöd för utbildning på grund- och gymnasienivå.
 • Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra ett utåtriktat arbete med socialtjänsten som målgrupp i syfte att minska fördomar mot romer, och därmed förbättra bemötandet.

Länsstyrelsen har lämnat in rapporter för 2013, 2014 och 2015. Nedan finner ni utdrag från årsrapport 2013 om arbetet för romers rättigheter.

Länsstyrelsens årliga nationella rapport visar att mer resurser och starkare skrivningar om romers rättigheter är nödvändigt för att målet ska kunna nås.

I rapporten framgår bland annat att:

 • Det behövs tydligare skrivningar om de mänskliga rättigheterna i kommunernas planer, styrdokument och annat som handlar om romsk inkludering.
 • Minoritetspolitiken behöver bli mer närvarande i det kommunala arbetet med minoritetsfrågorna. Kunskaperna om vad lagen om de nationella minoriteterna ställer för krav brister.
 • Romska organisationer behöver mer resurser för att kunna delta i arbetet med att utveckla romsk delaktighet och inflytande.
 • Resurser kommer troligen att behövas även efter 2015 för att skapa långsiktig uthållighet i arbetet med att minska förtroendegapet och bristerna när det gäller mänskliga rättigheter för romer.
 • Samarbetet mellan stat, landsting och andra, framför allt på en regional nivå, behöver bli bättre när det gäller frågor som handlar om romsk inkludering, romers rättigheter och minoritetspolitikens genomförande.

 

Sidan uppdaterad 2017-06-13

Kontakta oss

Mirelle Gyllenbäck
Utvecklingsledare
mirelle.gyllenback@lansstyrelsen.se
010-2231352

Anna Mannikoff
Samordnare
anna.mannikoff@lansstyrelsen.se
010-2231336

Om minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna och de nationella minoriteterna.

Genom aktuella reportage om och med samerna och de nationella minoriteterna lär du dig mer om deras kultur, språk och vardag.

 

Här hittar du också information om Sveriges minoritetsåtaganden , aktuell lagstiftning och myndighetsinformation från Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Webbplatsen ska underlätta arbetet inom förvaltningsområdena genom att samla material som rör samerna och de nationella minoriteterna på ett ställe. Information om cookies på webbplatsen.

Webbredaktör och ansvarig utgivare Malin Andersson Junkka | malin.junkka@sametinget.se | 070-640 60 06

På minoritet.prod3.imcms.net använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?